Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

KLIKK!!! - A Hírháttér felszólítja Németh Sándort, hogy világosítsa fel a híveit arról, hogy jól hallották, amikor jogosnak és igazságosnak nevezte Izrael Palesztinában elkövetett népirtását, és konkrétan a gyermekek lemészárlását, megtagadva, hogy az ördögi tett volna. Ugyanis hívei között olyanok terjesztenek rágalmakat, akik nem tudták felvállalni Németh Sándor ilyen irányú bizonyságtételeit, viszont az ATV-ben tett felszólításának eleget téve mindenkit pártszolgálatosként (és hamis vádakkal) üldöznek, akik nem pártoló módon lépnek fel Németh Sándor mellett az izraeli népirtások ügyében. Ugyanakkor tagadva, hogy Ön, Németh Sándor, a fél prédikációt azzal töltötte, hogy a polgári lakosság lemészárlását Istennek tetsző, Igazságos tettnek nevezte.       Én, Molnár F. Árpád, azt mondtam, Németh Sándor, hogy valami borzasztó dolgot követtél el. Nem én mondtam azt. Ez csak a kezdet. KLIKK!!!

   

Feljelentés Izrael állami elkövetői ellen


 

2009-02-06.
Ágoston Tibor (református presbiter)

 


A Hit Gyülekezete meghirdetett ideológiája városonként és településenként változó. A gyülekezet országos feje, Németh Sándor azonban nyíltan hirdeti, hogy a Sátán államai és annak tömeggyilkos vezetői jogosan irtják a polgári lakosságot világszerte, és ez Istennek tetsző cselekedet. Az ilyesfajta Emberiség-ellenes pogrom szükségszerűen felveti, hogy a Hit Gyülekezete mindazon "lelkészeit", akik a világ bármely népe elleni népirtásokat pártolnak, és nyilatkozataikat meg nem tagadják, a gyülekezetekből eltávolíttassanak, ha pedig erre a gyülekezet nem hajlandó, mert az Emberiség-ellenes, tömeggyilkos, sátáni bűnözőket, akik farkasbőrbe bújt farkasokként prédikálnak, inkább védelmezik Istennel és a világ népeivel szemben, akkor a gyülekezet államilag betiltassék. Nem kaphat teret nyilvánosság előtt, nemhogy a médiában (így a sátánimádó ATV-ben) olyan egyház vagy gyülekezet, amely Jézus Nevében tömegmészárlásokat védelmezve azokat Isten szolgálatának nevezi, és az államok vezető antikrisztusainak (elnökeinek stb.) hatáskörébe helyezi. Nincs veszélyesebb annál, mint amikor valaki vallási keretben hirdet háborút, és Isten Szolgálatának nevezi azt, ahogy a Sátán.
(Molnár F. Árpád)

Ágoston Tibor, Debrecen
Tisztelt Honfitársak!

Nem szeretnék a saját Hazámban megnyomorított Palesztinként élni!

A cionisták által elkövetett népirtás nem maradhat büntetlenül. Nem törvények fölöttiek ők, hogy nekik mindent el kellene tűrjünk.
Nem hagyom szó nélkül és feljelentést teszek.
 

Tisztelt Országos Rendőrfőkapitány Úr!

Elektronikus úton küldött levelemet megérkezését követően kérem Önöket részemre e-mailben visszaigazolni szíveskedjenek.

Debrecen, 2009. február 02.

          A szebb jövő reményében: Ágoston Tibor

Országos rendőrfőkapitány Úr útján

A Magyar Köztársaság Legfőbb ügyésze részére


Tisztelt Dr. Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr!

 

Alulírott Ágoston Tibor 4030 Debrecen, Mikepércsi út 59.  I/8. szám alatti lakos, feljelentést teszek Izrael állam kormányának tagjai, hadseregének parancsnokai és további ismeretlen személyazonosságú, izraeli állampolgárságú bűnelkövetők ellen a Genfi és a Hágai egyezményekben büntetni rendelt emberiség elleni bűncselekmények elkövetése miatt.

A Magyar Büntető Törvénykönyv 4.§ (1) bekezdés a, pontja szerint a magyar törvényt kell alkalmazni a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett cselekményre is, ha az emberiség elleni vagy olyan egyéb bűncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi szerződés írja elő. Ilyen esetben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el. Álláspontom szerint az Izraeli állampolgárságú bűnözők (kormánytagok, katonai parancsnokok és „polgári személyek") által a megszállt gázai övezetben a palesztin lakosság sérelmére az elmúlt időben sorozatban elkövetett erőszakos, fegyveres cselekmények minden kétséget kizáróan megvalósították az alább részletes felsorolásra kerülő – nemzetközi jog alapján, de a magyar jog szerint is – büntetendő emberiség elleni bűncselekményeket. Bár Izrael állam a bűncselekmények leplezése céljából megtiltotta, hogy az elkövetés színhelyén újságírók tartózkodjanak, a világ megismerhette azt a kirívó embertelenségű bűncselekmény-sorozatot, amelynek eddigi következménye egyebek mellett, több mint 1300 halott, és kb. 5200 sérült. A halottak és a sérültek többsége polgári személy, jelentős számban gyermek és nő. Teljes családok haltak meg a mindenre elszánt, a nemzetközi jogot semmibe vevő elkövetők tettei következtében. Szülők nézték végig egyszerre 3-4 gyermekük embertelen fájdalmak között haldoklását, végtagjaik amputálását, kimondhatatlan testi és lelki szenvedéseik sorozatát. A bűnözők felelősségét súlyosítja, hogy a polgári lakosságnak a védekezésre, menekülésre esélyt sem hagyva követik el a legnagyobb tárgyi súlyú, az alanyi oldalon pedig a legkirívóbb embertelenséget, kegyetlenséget tükröző cselekményeiket. A büntetés kiszabásánál ezeket a szempontokat jelentős súllyal lesz szükséges figyelembe venni. A bűncselekmények elkövetésének bizonyítékaiként becsatolok néhány fényképeket. A bal oldali képek a fasizmus, a jobb oldali képek a cionisták által elkövetett szörnyűségeket mutat be.

Az alábbiakban részletesen bemutatom azokat az emberiség elleni bűncselekményeket, amelyek a rendelkezésre álló – s az egész világ által megismert – bizonyítékok alapján megállapíthatóak az izraeli állampolgárságú bűnözők terhére.

Az elkövetők az elmúlt hetekben a következő bűncselekményeket követték el, a következő törvényi tényállásokat valósították meg - részben tettesi, társtettesi, részben bűnrészesi, azaz felbujtói és bűnsegédi minőségben.

A Büntető Törvénykönyv 153. § /2/ bekezdésébe ütköző háborús uszítás;

a Btk. 155.§ (1) a, b, c pontjaiba ütköző Népirtás, (genocídium)

a Btk 157§ (1) a, és b, pontjaiba ütköző Apartheid,

a Btk 158§ (1) bekezdésébe ütköző és a második bekezdés szerint minősülő Polgári lakosság elleni erőszak,

a Btk 160§-ba ütköző bűnös hadviselés és

a Btk 160/A §-ba ütköző Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása

A fentebb felsorolt és maradéktalanul megvalósult bűncselekmények részletes meghatározása a Btk-ban az alábbi:

Háborús uszítás

153. § (1) Aki háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt nagy nyilvánosság előtt követik el. (…)

Népirtás (Genocídium)

155. § (1) Aki valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges kiirtása céljából

a) a csoport tagjait megöli,

b) a csoport tagjainak, a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,

c) a csoportot olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik, (…) bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

 


(A lejátszó alján lévő ikonra kattintva nagyobb vagy teljes méretre válthat!)
A tömeggyilkos apostol a népirtások Istennek tetsző voltáról prédikál. Ennek ellenében áldott filmünk címe: "Németh Sándor és a Sátán országa"

Apartheid

157. § (1) Aki az emberek valamely faji csoportja által az emberek egy másik faji csoportja feletti uralom megszerzése és fenntartása, illetőleg a másik faji csoport rendszeres elnyomása céljából

a) valamely faji csoport vagy csoportok tagjait megöli,

b) valamely faji csoportot vagy csoportokat olyan életkörülmények közé kényszerít, amelyekkel a csoport, illetőleg a csoportok teljes vagy részbeni fizikai megsemmisítésére törekszik,

bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.(…)

Polgári lakosság elleni erőszak

158. § (1) Aki hadműveleti vagy megszállt területen polgári személlyel vagy hadifogollyal szemben erőszakot alkalmaz, embertelen bánásmódot tanúsít vagy hatalmával más módon súlyosan visszaél, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény halált okoz.

Bűnös hadviselés

160. § Az a katonai parancsnok, aki a hadviselés nemzetközi jogi szabályainak megsértésével

a) olyan hadműveletet folytat, amely súlyos kárt okoz a polgári lakosság életében, egészségében vagy javaiban, a veszélyes erőket tartalmazó létesítményekben,

b) védelem nélküli helység, vagy fegyvermentes övezet ellen indít támadást,

bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása

160/A. § (1) Aki hadműveleti vagy megszállt területen az ellenséggel, polgári személlyel vagy hadifogollyal szemben nemzetközi szerződés által tiltott fegyvert vagy harci eszközt alkalmaz, vagy alkalmaztat, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.(…)

A legutóbb említett bűncselekménnyel összefüggésben megjegyzem, hogy a tiltott fegyver az a foszfor tartalmú robbanószer, amely – a nemzetközi sajtóban bemutatott fényképek, illetve a helyi orvosi beszámolók szerint – az emberi szöveteket csontig hatolóan, teljes egészében szétégető, elviselhetetlen fájdalommal járó égési sérüléseket okoz. Mi sem jelzi jobban a bűnelkövetők kirívó kegyetlenségét és az áldozatok iránti gyűlöletét, ideértve a palesztin csecsemő és gyermekáldozatokat is, mint az, hogy ilyen különleges, kirívó testi szenvedést okozó fegyvert vetnek be. Ismételten hangsúlyozom, hogy a rendkívüli, a joggyakorlatban szinte ismeretlen mértékű lelki sanyargatás és testi kínzás minden gátlás nélküli alkalmazása az elkövetők részéről olyan embertelenségről és kegyetlenségről tesz tanúbizonyságot, amit a büntetés kiszabásánál a legnagyobb súllyal kell figyelembe venni. Ehhez kapcsolódóan kérem Legfőbb Ügyész Urat, hogy a várható büntetés súlyosságára is figyelemmel az elkövetők őrizetbe vételét illetve előzetes letartóztatását feltétlenül elrendelni, illetve kezdeményezni szíveskedjék. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a jelenlegi izraeli kormány valamely tagja, vagy valamely jelenlegi parancsnok, illetve a bűncselekmények valamelyikét megvalósító izraeli személy Magyarország területére belép, haladéktalanul őrizetbe kell venni, hogy államunk a nemzetközi jogon alapuló bűnüldözési és büntető-igazságszolgáltatási kötelezettségének eleget tehessen.

Legfőbb Ügyész Úr!

A megszállt Gázai övezetben palesztin gyermekek, nők, idősek és más polgári személyek ezrei sérelmére elkövetett – egyértelműen a földjükről való elmenekülésüket célzó, gyarmatosító jellegű – kirívóan agresszív erőszakos cselekményeket követnek el. E durva testi és lelki kínzások Magyarország és a világ minden tisztességes polgárából a megrendülés, a fájdalom, az együttérzés és a felháborodás érzéseit váltják ki. Noha fontos, hogy ezeket az érzelmeket kimondjuk és kifejezzük, világossá kell tenni, hogy jogállamban a jogalkalmazást és az igazságszolgáltatást nem az érzelmek, hanem a jogszabályok vezérlik. Nem a harag vagy a felháborodás okán kell büntetőeljárást indítani a bűnözők ellen, hanem tisztán objektív okokból: azért, mert a magatartásuk világosan és egyértelműen jogszabályba ütközött és bűncselekményt valósított meg. Legfőbb Ügyész úr ennél fogva könnyű helyzetben van, hiszen elegendő a cáfolhatatlan bizonyítékokat és a tényeket összevetni a rendelkezésre álló jogszabályokkal s máris megállapítható, hogy jogellenes cselekmények, bűncselekmények történtek, amelyek elkövetőivel szemben a Magyar állam eljárhat, s a Legfőbb Ügyész büntetőeljárást indíthat. A legkevésbé iskolázott ember számára is egyértelmű a jogi helyzet. Ha összeveti a televízióban látott képsorokat, az ENSZ jelentések által megállapított tényeket és a törvényszöveget látja, hogy itt súlyos bűncselekmények történtek, amelyekért a súlyos büntetés nem maradhat el. Arra a nem várt esetre, ha Legfőbb Ügyész úr eltekintene a büntetőeljárás megindításától, kérem, hogy a sajtó, az ország nyilvánossága előtt adjon számot ennek indokairól, amelyeket magam részéről,  e pillanatban a történeti tényállás és a vonatkozó jogszabályok teljes egyértelműsége miatt elképzelni sem tudok. Nyilvánvalóan nem tekinthet hitelt érdemlő jogi érvelésnek Izrael államnak az a magyarázata, miszerint jogos védelmi helyzetben jártak el. Azt, hogy mit tehet egy állam, ha határán kívülről –esetlegesen, mint ebben az esetben is történt: megszállt területéről – rakétatámadások érik, a nemzetközi jog szabályozza. Semmiképpen nem megengedett az agresszió, polgári lakosság tömeges kegyetlen lemészárolása, földjéről való elkergetése. Márpedig a jogállamiság elve megköveteli, hogy csak a nemzetközi és a magyar jog keretei között kerüljön megítélésre a történeti tényállás. Sem Magyarország, sem más állam nem nyújthat segédkezet ahhoz, hogy egy magát felsőbbrendűnek és kivételezettnek gondoló állam kivonja magát a nemzetközi jog hatálya alól.

Az izraeli bűnelkövetők által megvalósított emberiség elleni bűncselekményekkel összefüggésben az a további kérésem Legfőbb Ügyész úrhoz, hogy tekintse át annak jogi lehetőségeit, hogy megakadályozzuk emberiség elleni bűnelkövetők magyarországi esetleges vagyonszerzését, illetve amennyiben a köztudottan jelentős mértékű izraeli vagyon tulajdonosai között emberiség elleni bűnös van, akkor a magyarországi vagyon azonnal zárolás alá kerüljön. Minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy Magyarország háborús, emberiség elleni bűnözők menedékévé, búvóhelyévé, esetlegesen kedves tartózkodási helyévé váljon.

Debrecen, 2009. február 02.

                     A szebb jövő reményében:

Ágoston Tibor, Debrecen


 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-02-02. - HÍRHÁTTÉR TV: A CIA népirtásokat pártoló terrorizmusa ellen - Az Amerikai Nagykövetséggel beszéltünk
/Molnár F. Árpád/
Tartalom és részlet: A CIA és a Moszad által irányított Youtube-ról betiltott műsoraink kapcsán született botrány, és valami sokkal több... Más. Ahogyan pl. Kőrösi Imre, volt MDF-es országgyűlési képviselő mondta a Molnárnak telefonon, hosszú hónapokkal ezelőtt:
- Legyen büszke arra, hogy az ön nevét sem pozitív, sem negatív szövegkörnyezetben még kiejteni sem szabad egyetlen médiumban, televízióban és újságban sem. Ez óriási dicsőség. Legyen büszke rá.
KLIKK az oldalra! (12 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2009-01-30. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ (cikkel!): Telefonos riportműsor, miért szervezi az USA-kormány a magyarok jogainak totális felszámolását és a világ népei elleni népirtások védelmét
/Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az USÁ-ban betiltott két emberjogvédő és kiemelten közhasznú, a CIA-nak mégis útjában állt műsorunk miatt körtelefonáltunk. A telefonvonal másik végén az USA Nagykövetsége, a Miniszterelnöki Hivatal (MEH), a Kormányszóvivői Iroda, a Külügyminisztérium, a Hír TV-től Krakkó Ákos és Arató László, az Echo TV és a Fidesz több címe. (Fotó: Krakkó Ákos; Hírháttér-felvétel)
KLIKK az oldalra! (37 perc)
(Meghallgatható és letölthető! (Filmváltozatban is elérhető és letölthető!))

 

2009-01-29. - A Hírháttér TV-nek az amerikai kormányzat és a CIA magyar osztálya orra előtt a Youtube-on betiltott két filmje - A cionista káosz előképei
/Molnár F. Árpádnak az állami népirtásokat ellenző cikke, mely született az Amerikai Egyesült Államok CIA-s Obama-kormányzata és a Magyar Köztársaság vezetése népirtásokat támogató világterrorista törekvései ellen/
Részlet: Régóta olyan információkat kapunk, hogy a cionisták magyarországi - valójában - öncsonkító ámokfutása és rosszindulata kimondottan a zsidóság magyarországi üldözéséhez, valamint meglehet, teljes kirúgásához és kisöpréséhez fog vezetni. Erővel. Ez - kaptuk a rendszerinformációkat annyiszor - nem következett volna be, ha nem az egész Emberiség elleni rosszindulattal kérkedve...

 

HÍRHÁTTÉR - Igazságok, amelyek be fogják tölteni a Földet
2009-01-26. - HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ: A Hit Gyülekezete és világok Requiemje - Reformprédikáció Mindenkinek
/Molnár F. Árpád/
/Zene: Mahler: Gyermekgyászdalok/

Tartalom: Páratlan Igehirdetést adunk át a Krisztus-követőknek és a hitetleneknek egyaránt, fellebbentve a halál fátylát arról a világról, amelyről egyetlen hivatásos pap, lelkész és pásztor nem képes beszélni, mert az elmeirányító Hatalom (Babilon) megbénította őket, de amely világról szóló Igehirdetések be fogják tölteni az egész Föld bolygót. S miközben szinte végig személyes Németh Sándor megszólíttatása, szinte szüntelen szól a zene.
KLIKK az oldalra! (77 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

 

HÍRHÁTTÉR - A jövő kapuja
2009-01-24. - HÍRHÁTTÉR TV: Németh Sándor és a Sátán országa
/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
/Zene: Ligeti György: Lux Aeterna/
(Film, 19 perc)
Tartalom: Filmünket - melynek témája sokkal több, mint az izraeli-palesztin háború - a Sátán országában 18 éven felülieknek ajánlanák. De mert tartalma nem csak mindennapjainkról szól, hanem az egész Emberiség kulcsfontosságú paneleiből szemléz, kicsik és nagyok életét és lelkét tekintve alapfontosságú, így mindenkinek ajánlott. Eközben Németh Sándorról szóló kijelentéseket is átadunk. Ligeti György hátborzongató Lux Aeternája átható és körülfogó hangjai méltók a film vonulatához.
(Megtekinthető és letölthető!)

 

 
Előző cikk:
2009-02-05. -
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA:
Da Vinci-kód, cigánybűnözés, arc- és mozgásazonosítás a Háttérhatalom irányításában
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Mimi Mavatiku: Jahve (Kongó))

Tartalom: Dan Brown könyvétől, a cigánybűnözés eredetén és kezelőin át, a 2006-os őszi, állami vérengzések rendőri elkövető sokaságának biztos bukásáig, a kongói keresztyén, Mimi Mavatiku Isten-imádati zenei aláfestésével.
KLIKK az oldalra! (21 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2009-02-06. -
Molnár F. Árpádék feljelentése a kvázi generáció-hosszra tervezett MTV-panama ellen
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Nem tudom, a Tisztelt Legfőbb Ügyészségnek és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úrnak végül is sikerül-e megbirkóznia azzal a nehézséggel, ahogyan az igen Tisztelt Lakosságnak ez játszi könnyedséggel sikerül, hogy itt bizony valami súlyos szervezett bűntettek történtek, vagy a Hírháttér Multimédia főszerkesztőjét, Molnár F. Árpádot (szerény személyemet) kénytelenek alkalmazni jogi továbbképző előadások megtartására és Kovács Tamás Legfőbb Ügyész Úr számára pótvizsgák lehetőségének biztosítására.

   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu