Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

Az illuminátusok eredete és a Föld bolygót irányító hatalom - Átfogó levezetés

 

 

2008-11-09.
Molnár F. Árpád

Ha nem mondjuk el, hogy belülről ismerjük, számon kérik, miért hallgatjuk el.
Ha viszont beszélünk róla és elmondjuk, vannak, akik árulót kiáltanak,
és közben - mert ostobaságuk maga az irracionalitás - azt mondják, hogy nem hiszik el.

/Molnár F. Árpád/

 

Az illuminátusokról, akik a világ rejtett vezetőjének vagy vezetőinek beavatott titkos társaságaiba tartoznak, Magyarországon igen hiányosak az ismeretek. Mi, akik nem csak hírből ismerjük ezeket a rendeket - amennyire sokan vagyunk ilyenek, annyian hallgatunk -, megtörve a hallgatást, beszélünk róluk.

Kik alapították az illuminátus rendet?

A másik verzióval alább foglalkozunk, előbb kezdjük az alapoknál.

 
Babilon, azaz a Háttérhatalom imádja a jelképeket és mindenhová elhelyezi, ahová csak lehet. Az amerikai egy dolláros az elektromágneses hullámokkal kultikussá tett egyik legfőbb jelképet, a Jézus Krisztus Által Kinyilatkoztatott ördögi háromszöget (Sátán, fenevad és hamis próféta) és az orwelli, echeloni, homlokra pecsétet tett világrend mindent látó szemét és annak e világi, földönkívüli vezetőjét, a Sátánt kódolja, aki a világ trónján ül és hamarosan nyíltan színre lép. Az egyiptomi piramis szintén Újszövetségi jelkép. Egyaránt jelképezi a pogányság, az átok, a szentségtelenség és a halál földjét is.

Az illuminátusok minden valószínűség szerint zsidó gazdasági és politikai vezetőkből, arisztokratákból, a gazdasági hatalom krémjéből jött létre legalább több száz évvel ezelőtt, akik a gazdasági és az ebből (is) megszerzett politikai hatalmon keresztül elsőként fejlesztették ki az elektromágneses és a többi, az emberi és állati elmét abszolút módon kontrollálni és irányítani képes Echelon-rendszert, kialakítva azt a világrendszert, amelyet János apostol Pathmos szigetén Kapva Elragadtatásait, 2000 évvel ezelőtt a Jelenések Könyvében Megírt. A Magyarországon Drábik János által minden addigit meghaladó részletességgel feltárt elektromágneses és más elmeuralmi módszerek ama eszköztár alkalmazásba vételét jelentette, mely szintén Megprófétáltatott és részleteiben felismerhető a 2000 éves Jelenések Könyvében. Akik elegendő információra tesznek szert, azt is megértik, hogy Jánosnak - aki mindezekről részletesen beszámolt - a Globalizált Kozmosz Legfőbb Vezetője, az Isten Adta a Kinyilatkoztatásokat, és mindezek Megprófétálása annyi egybeesést mutat, ami a véletlent kizárja, továbbá a Jelenések Könyve puszta szerkezetének felépítése olyan összetett rendszert mutat, amire egy mai zseni sem lenne képes, nemhogy egy 2000 évvel ezelőtti, minden iskola, tévézési és Internet stb. hozzáféréstől abszolút mentes, római fogságában kényszermunkát végző hajléktalan, amilyen János volt.

Egy vagy több személy irányítja a világot?

A globalizáció törvénye csaknem bizonyosan az, hogy - az elektromágneses és egyéb, a végső leszámolásokat és az egyeduralkodó kiválasztódását kvázi abszolút biztossá tevő hadviselés törvényei szerint - csak egyetlen egy maradhat, ugyanis a hatalmi riválisokat minden nem Isteni hatalmi tényező az első adandó alkalommal kitúrja és elpusztítja. A hatalomra törő létforma alaptulajdonsága, hogy a hatalmon nem akar osztozkodni, hanem amint módja van rá, abszolút egyeduralomra tör. Ha az illuminátus echelonista, azaz babilonista és bábeli, tehát minden népet uralma alá vont elektromágneses stb. világrendszer technológiai hátterének első kifejlesztőit vesszük, nyilvánvalóan ugyanez volt a helyzet. Azaz csak akkor osztozkodtak a hatalmon, ha ez elkerülhetetlen volt, mert olyan kivételes tökéletességgel meg tudták magukat védeni egymástól, hogy ugyanakkor nem tudták egymást kiirtani. Az, hogy ilyen konstrukció létrejöhet, nemhogy nagyon ritka, de szinte lehetetlen. A valószínű az, hogy volt egy illuminátus rend, amely kifejlesztette az Echelon-rendszert, és mielőtt láthatatlan hatalomként a világ, tehát a Sátán trónjára ült volna, napi politikai manőverek és lavírozások során egyszerűen megölte, lemészárolta riválisait, akiknek java nyilvánvalóan - utóbb legalábbis, a belső mag - már csak zsidókból állott.

Miért nem győzött mégsem a cionizmus?

Erre két egyszerű magyarázat adódik:

Az egyik az, hogy mi, akiket beszervezett a Háttérhatalom, feltárta, kijelentette magát, tudjuk, hogy az elektromágneses hullámokkal, melyekkel bármilyen életélményt folyamatosan, egy életen át lehet biztosítani, önmagában is oly mértékben lehet drogcsapdákba zuhanni, hogy aki önmagán belül ilyen korlátlan életélmény-váltásokra képes, az az egyik pillanatban még cionista, de az új szemléletmódból adódó következő, önmagán belül végrehajtott változtatásokat követően már az egész Emberiséget semmibe vevő szörnyeteg. Az egyik pillanatban elszánt nacionalista, a következő pillanatban viszont már addig imádott nemzetét a legjobban gyűlölő, avagy internacionalistává váló, helyesebben az Emberiséget és a civilizációszervezést játéknak, szórakozásnak tekintő tömeggyilkos, világterrorista despota. Az elektromágneses hullámok olyan mértékű és azonnali változtatásokat tesznek lehetővé az eredetileg emberi elmében, ami által a módosított személy már semmiben sem hasonlít fajának eredeti példányaihoz, de akár semmihez sem, ami addig egyáltalán létezett! Vadonatúj logikai rendszerek és életélmény-tárak, új rálátások végtelen sora stb. tárulnak fel. A mikrohullámok, az Echelon nemcsak a drogok királya, de minden, ráadásul semmiféle genetikai újrakonfigurációt (rekonfigurációt) nem tesz szükségessé, elég egy másik, bármilyen elektromágneses filmet besugározni az emberi vagy állati elmébe, és az illető élőlény életélményeit, mentalitását, érzéseit, ha vannak még olyanok, vágyait stb. tekintve már nem is ember.

A másik lehetőség arra, miért nem aratott már győzelmet a cionizmus, ha a fenevad, aki megszerezte az Echelon-technológiát és világhatalomra jutott, eredetileg zsidó volt, az az, hogy állt fölötte egy még nagyobb hatalom, egy mindennél nagyobb hatalom, Aki pedig az Isten, Aki - egyébként nem tagadva, hanem a Bibliában számtalan helyén Deklarálta - ezt az egész Világrendszert előre Eltervezte, annak létrejöttét, létrehozását előre Elvégezte és Kinyilatkoztatta, Kiválasztva annak valamennyi szereplőjét, az utolsó emberig bezárólag. Isten, Aki az Ószövetségben nekünk, számunkra Leíratott adatok szerint is "Saját kedvére Teremti a jót és a gonoszt is vesztére, kimondottan az Ő Hatalmára és Dicsőségére, és Ő azt Csinál, Amit Akar". A Valóság nem kívánságműsor, hanem Isten Kimondja, hogy Ő ilyen, és Őt teremtményeinek imádnia kell, mindenkinek, aki jót akar, sőt, Ő Teremtette Saját imádatára azokat, akik Őt imádják, és Ő Teremtette azokat, akik az ellenségei, és akiken ezért Bosszút Áll.

Mikor hozták létre a világot - a Megprófétáltak szerint - rabigába hajtott Echelont, és mikor ült a világ trónjára az a néhány entitás, vagy az az egy, aki mindent megszerzett, hatalmi riválisait eltörölve, eliminálva?

Senki sem tudja pontosan, ahogyan az illuminátusok - a Rotschildok, a Bush-klán stb. - sem. Nem tudják az illuminátusok, így ezeken belül sem a titkosszolgálatok vezetői, sem a miniszterelnökök, akikről viszont tudni kell, hogy tehát a világ legnagyobb látszólagos hatalmainak - mint amilyen az Egyesült Államok - vezetőit is és annak olyan régi-régi illuminátus családjainak embereit is, amilyen a Bush-klán utolsó látható világvezetője, George W. Bush, az illuminátusok választják ki, azaz a Háttérhatalom, azaz a Megjövendölt és a Jövendölések szerint Beteljesedett titokzatos Nagy Babilon.

Sokat beszélnek arról, hogy az illuminátusok, a Háttérhatalom szereti a jelképeket és titkos, kultikus, sátáni-vallási közösségekben burjánzik. De nem beszélnek arról, hogy miért teszik ezt olyan vezető illuminátusok, amilyenek a Rotschildok, Bill Clinton és családja, az illuminátus Monica Lewinski vagy akár a Bush-klán.

Azért, mert azok is, akiket illuminátusoknak neveznek, ugyancsak erre teremttettek és lettek aztán - Isten Elvégzése szerint - kiválasztva, eleve elrendelve a Háttérhatalom részéről, mely Háttérhatalom csúcsa, a világprogram teteje állhat egy személyből vagy több személyből, és azt sem tudjuk biztosan, hogy eredetileg emberi lény volt-e vagy az, akiről azt a háttérinformációt kaptuk a teljes mai rendszert és annak működését és elmekontrollját feltárt Újszövetség Nevű történelmi dokumentumgyűjteményben, hogy eredetileg egy földönkívüli, azaz egy angyal, akit 2000 évvel ezelőtt a Kozmosz Globalista Ura, a nem titkoltan mindent Előre Eltervezett és Eleve Elrendelt Isten Vetett erre a bolygóra. Nekem arra, hogy a hamarosan bekövetkező apokaliptikus hármas trónjára egy földönkívüli fog kerülni, és ő az a bizonyos Sátán, rendkívül éles beletételekkel és a komplett logikai rendszerrel akkor nyitották meg az elmémet, amikor egy találkozóm volt egy a Háttérhatalom által, Babilon eszköztárával fogságba vitt, kiemelt fontosságúvá emelt személlyel.

A fenti mondatok azt is jelentik, hogy az Echelon, tehát Babilon eszközrendszere lehet akár 2000 éves is! Ha ez a földönkívüli képes volt annyira irányítása alá vonni - esetleg főtisztjeivel (hiszen egy katonai vezetőről van szó) - embereket, ahogyan ezt Júdással tette, aki annak ellenére végrehajtotta magán a halálos ítéletet, ahogy ez a lény beleköltözött és átvette felette az uralmat, hogy tudta, Mert Megíratott és Jézus Által Kimondatott, hogy aki elárulja Jézust, annak vége, még az is Megíratott, hogyan lesz annak vége, mennyit fog keresni az áruláson stb., akkor ez a földönkívüli az ő tisztjeivel esetleg átvehette olyan mértékben az Istentől megrontásra eleve elrendelt más emberek felett is az irányítást, hogy velük akár tudatos, akár tudattalan kapcsolatot létesítve, elsőként felépítse azt az eszközrendszert, amely aztán átvette a Föld és idézőjeles "környéke" felett az irányítást. Azért idézőjeles "környék", mert a helyzet lehet ennél sokkal rosszabb is (azonban hely hiányában itt ezzel nem foglalkozunk). Tehát lehet, hogy Jézus e bolygóról testben történő Távozását követően néhány évtizeddel a Sátán, más néven Azazel (a neve mindegy, tudjuk, kiről van szó) a tisztjeivel már felépítette az Echelont, és az Istentől egy eleve elrendelt helyre húzódott vissza. Ez neveztetik Nagy Babilonnak még abból az időből Kijelentve az azóta beteljesedett jövőt, amikor eme Nagy Babilon, azaz a Háttérhatalom fő Echelon-bázisa még fel sem épült! Ez ama Nagy Város, amelynek - Írja a Jelenések - királysága van a Föld királyain, a Föld királyai vele paráználkodnak, és az ő tobzódása erejéből - a Megprófétált kereskedői és hamis, hamarosan kiteljesedett vallási világrendszeren keresztül - meggazdagodnak, és az egész Emberiséget csaknem az utolsó szálig elkárhoztatják. Ez a Jelenések Könyve programja, és ez az Echelon-világprogram is, ráadásul úgy, ahogyan a Jelenésekben 2000 évvel ezelőtt Megíratott: hogy maguk a vezetők készségesen hajtják végre a Jelenések Könyve alantas tetteket Megprófétált Próféciáit.

Az illuminátusok nem tehetnek mást, mint végrehajtják - egyébként a Sátánig bezárólag - a Jelenések Könyve eleve elrendelt Világprogramját. Az ő programjuk már ehhez igazodott. Ennek háttere nagyon érdekes, mert szinte vagy éppen mindenki, aki ezzel a Háttérhatalommal pozíciójánál, Krisztusi Küldetésénél stb. fogva kapcsolatba kerül, tehát a Háttérhatalom akarva vagy akaratlan, de Isten Eleve Elvégzéséből kijelenti magát, a célszemély pedig beszervezésre kerül, igen, az illuminátusok közé, azok esetében, ahogyan a hajdani prófétákkal történt, akik Istentől és Istenről, valamint a jövőről, illetve mások vagy népek gondolataiból, érzés- és ösztönvilágából megannyi beléjük helyezett információt, beletudást, beletapasztalást kaptak, a Háttérhatalom, azaz a Megjövendölt Babilon részéről beszervezett személyek ugyancsak töménytelen, az Echelon-eszközökkel megszerzett és besugárzott adatokra és információkra tesznek szert. Ezen háttérhatalmi, tehát a Nagy Babiloni Szajha módszereiről Írja a Jelenések Könyve, hogy amit tesz Babilon, azt "az üres csalás által" teszi, lemásolva Istennek mindenféle cselekvéseit, tehát egy alacsonyabb, de imitációját tekintve tökéletes technológiai eszköztár alkalmazásával.

Az illuminátus titkos társaságok között azért olyan elterjedtek a szexualitás legkülönfélébb formái, kiemelten a szado-mazo és a pedofília, valamint a tetten nem érhető, mert nem látható egyedi, az emberin határozottan túlmutató szexualitás és annak legkülönfélébb és legelvontabb mételyei és a kívülállók előtt teljességgel értelmezhetetlen formái, mert eme Háttérhatalom, ama Megjövendölt Nagy Babiloni Szajha, amely a Jelenések Könyvében a Föld paráznáinak (tehát főképpen perverz és bálványimádó (azaz pénz- stb. kultuszt gyakorló) embereinek) anyja központi vezérmotívuma az, hogy híveit megrontsa és nemi aberrációk tömegeire vegye rá. Ennek konkrét - akár politikainak is nevezhetjük - célja az, hogy olyan dolgokra vegye rá választottait és az Emberiséget, amelyek Isten, vagyis a Kozmosz Legfőbb (Globalista) Hatalma számára a legfőbb utálatosságok. Ilyen a perverzió és a házasságtörés.

Amíg az ember nem tud a világot behálózó és uraló Babilonról, addig nem is érti, hogyan kerülhetett olyan kifejezés egy rendszerre vonatkoztatva a Bibliába, hogy "Nagy Babiloni Szajha", amelyről az embernek - ateistaként - rögtön a szabados, perverz életmód jut az eszébe (Babilon pedig azt jelenti, hogy bábeli, tehát minden népet magában foglaló), olyan abszurdum, annyira nem illik a Bibliai környezetbe és a megelőző társadalmi szerkezetekbe és rendszerekbe. De éppen ez az egyik motívum, ami visszaigazolja annak bizonyságát, hogy János apostol magától sosem írhatta volna le ezt a Rendszert, amelynek felvetése abban az időben maga volt az őrület. Hiszen ki hitte volna el, hogy létrejöhet egy olyan Novus Ordo Seclorum, azaz Új Világrend, amely valamennyi népet és nemzetet homlokra sütött pecséttel uralni tud, ahogyan Meg Van Írva róla: harcolva a szentek ellen és legyőzve őket, hiszen az elektromágneses technológiák ellen semmiféle földi védekezési mód nem létezik! Olyan ember számára biztosított technológiát, amelyet a mikrohullámok alkalmazásba vétele jelent, alighanem maguk az apostolok sem tudtak volna elképzelni soha, hiszen ez már messze Isten csodáinak kategóriájába számított. Senki nem hihette volna el, hogy ilyen rettenetes, kvázi szó szerint Isteni technológiát az Emberiség számára a Teremtő átadhat vagy átengedhet.

A Bábeli Szajha Világrend illuminátusainak kavargó szexualitására visszatérve: akik eleget tudnak, mert beavatottak Babilon lelki bőségébe, rontásaiba, mételyeibe, mint mi, a megjövendölt - harcolt és legyőzött - keresztyénség, azok tudják, hogy életélmények - élvezetek, boldogságok, szenvedések és ezek legkülönfélébb kombinációi - végtelen spektrumban és mennyiségben állnak rendelkezésre. Semmi nem indokolja azt, hogy ebben a tényleg szó szerint végtelen bőségben ilyen állati, semmilyen, mocskos élvezeti forrás, a szexualitás legyen a vezérmotívum, mikor a mikrohullámok használata által rendelkezésre áll minden! Lelki szélességek és hosszúságok, mélységek és magasságok, határtalan tudomány-, tér- és új, nem emberi logikai rendszerstruktúrák! Akkor hogy kerül ide a napi szexualitás és a primitív közösülés, a pedofília és az s/m, valamint a női és férfi nemi szerv abszolút egyedi, az illuminátusokra külön kialakított, mikrohullámokkal fenntartott bálványkultusza?

A válasz: Azért teszi ezt a Háttérhatalom, mert Isten Előtt ez a tiltott gyümölcs kvázi a legnagyobb gyűlöletre és utálatra méltó, és ebből eredezteti a Kozmikus Titkosszolgálatinak deklarálható Törvénykönyv, a Biblia az egész Emberiség halhatatlanságból történt kiátkozását és elvetését. Jézus Azt Mondta tanítványai előtt: Hogyan férhetett ennyi gazdagság ekkora szegénységbe. Babilon kapcsán pedig azt szoktam mondani: Hogyan férhetett ekkora szegénység ilyen gazdagságba. Hát így, hogy Babilon vezetője vagy vezetői konkrét célokért cselekednek, és ezek a konkrét célok az Emberiség elkárhoztatása és örök szenvedésre juttatása. Mivel azonban nekünk, a beavatott keresztyénségnek nem ez a célja, így remélhetőleg a későbbiekben sem fogom azokat a fényképeket Interneten reklámozni, melyekhez - az elektromágneses rendszerrel - Babilon az illuminátusok számára jelszavakként rendelt szexualitásstimuláló rádiócsomagokat.

Hol lehet Babilon, ama nagy város, melynek királysága van a Föld királyain, és mellyel a Föld királyai paráználkodnak, kapván vagyonukat, dicsőségüket, hatalmukat, egyébként végső soron attól a Sátántól, aki ekként is lett Kinyilatkoztatva az Evangéliumban, hogy kapjunk bizonyítékokat arról, milyen Világrendszerben élünk, amikor a Sátán elmondta Jézusnak, hogy Isten neki adta e világ összes országát és annak minden dicsőségét, és ő, a Sátán, a földönkívüli annak adja, akinek akarja. Ha Jézus meghajlik előtte, akkor neki adja. Értelemszerű a gyanú, hogy ez a személy, a Sátán hozta létre Nagy Babilont, övé az Echelon, és azt az Isten Biztosította korlátokig abszolút módon ki is használja az Emberiség lehető legteljesebb megrontására. De hol lehet Babilon, amelyről az is Megprófétáltatott, hogy egy angyal - Istentől, tehát a Háttérhatalom feletti, az Abszolút Hatalomtól Kapott erővel - egyetlen előre elkészült órában össze fogja omlasztani az egész Világrendszert, Isten pedig Felgyújtja ezt a Nagy Babilont, tehát a Központot, a Világközpontot, a titkosszolgálatok és e világ fővárosát. Az angyal - mondjuk ezt el - az Evangéliumi Definíció szerint lehet földönkívüli, tehát Isten halhatatlanok alkotta Rendjéből, illetve lehet a (hogy hétköznapi módon fogalmazzak) Isten Részéről az Ő titkosszolgálati eszközeivel és konspirációs módszereivel beszervezett, elválasztott emberi lény is, aki látható vagy láthatatlan gyülekezetek felett tölt be valamilyen kiemelt posztot. Ezt a kinevezést Isten Adja.

A Központ, tehát Babilon székhelyét illetően nekem egyetlen terület jut eszembe - de semmiképpen sem adnék tippet senkinek, mert nem tudunk semmi biztosat -: ez pedig a Bermuda-háromszög, amelyben a repülőgép-eltűnések a repülés kezdetétől meghatározóak, a hajókról bekövetkezett legénységi eltűnések pedig évszázadokra nyúlnak vissza. Azaz egy börtönbe, a Föld bolygóra levetett földönkívüli faj - amely (az Újszövetségi Kinyilatkoztatásokból ezt gyaníthatjuk) valószínűleg még a légkört sem hagyhatja el - beáshatta magát a tenger fenekére, esetleg az alá, hogy onnan irányítsa a világot. Érdekes és abszolút beszédes az a mély hallgatás is, hogy az ötvenes évektől kezdve már mi is űrszondákat és kémműholdakat küldünk a világűrbe, de az egész vezetői, tehát illuminátus, beszervezett politikai és gazdasági világ hallgat arról, hogy ugyan mit találtak és ugyan hová tűnik el - napi adat - évente is legalább több tucat repülőgép ebben a háromszögben, amikor az ócska, beismert technológiájú kémműholdak is négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre tudják szkennelni és figyelni a Bermuda-háromszögben eltűnő repülőgépek és hajósok tömegeit, legalább fél évszázada! Azt pedig, hogy még ezt a legegyszerűbb kérdést sem tudták feltenni sem a világ ufológusai és dokumentumfilm-készítői - akiknek java beavatott illuminátus, ezért hallgatása irányított -, sem a lakosság milliárdjai, azt mondani sem kell: mert az emberi gondolkodást abszolút kordában tartó és szabályozó mikrohullámú- és fejlettebb Echelon-technológiák olyan végtelen primitív szinten tartják és tárolják az Emberiséget, hogy az embermilliárdoknak még ezek a legegyszerűbb kérdések sem jutnak az eszükbe, sőt, sokan, akik éppen olvassák eme szavakat, ugyaneme technológiai despotizmus következtében a tudatlanság boldogságos mosolyába szenderülve álmodják tovább, mesterséges élőhalottakként állati életüket, különösen, ha pl. nem amerikaiak, hanem csak magyarok, azaz vengrik.

Miért lehet még a Bermuda-háromszög a Megjövendölt Nagy Babiloni Szajha, azaz a világ Titkosszolgálati-, Echelon-központja?

Ha megnézzük, akkor már a Bermuda-háromszög nevéből kitűnik a Háttérhatalom számára az egyik legfőbb szimbolika, a háromszög és a hármas szám. A hármas szám Isten - a számunkra Átadott Bibliából ismeretes - Kozmikus Rendjében is meghatározó, így pl. az Isten, Jézus és a Szentlélek Hármasában, de az ördögi triangulum is meghatározó, a Sátán, a fenevad és a hamis próféta hármasában, ahol és azon kívül az 1 dollároson is látható, cionista egyiptomi piramist is megtalálhatjuk, melynek közepén-tetején a mindent látó szem, azaz a háromszög lelke, talán halál pontosan az Echelon látható. Márpedig egy olyan kultikus rend, amelynek mindene a szimbolika, okkal fogja elnevezni és a világgal lakhelyét elneveztetni Bermuda-háromszögnek. Mi, akik belülről ismerjük Babilont, azaz a Háttérhatalmat, sokan megtapasztalhattuk, micsoda mételyek és mélységes életélmények kapcsoltattak bármiféle háromszög alakzathoz, és minő rettentő erős kultusza van annak a titokzatos Nagy Babilonban.

Azonban itt is, mint mindenütt, el kell mondani, hogy ez a világrendszer a hazugság világrendszere, így - ahogyan mindent - a Bermuda-háromszöget illetően is rengeteg központilag szervezett és végrehajtott, az egész világot elhitető hazugságokra és hamis bizonyítékok tömegeire kell felkészülnünk, amivel maga a Sátán és annak parázna lakájai, e világ vezetői, kereskedői, bankárai és cionistái tudatosan, máskor tudatlanul is el fogják árasztani a világot. Ezért ne igyekezzünk - amikor eljön az ideje -, hogy a Bermuda-háromszöget - próba, szerencse alapon - pl. hatalmas pusztító erejű hidrogénbombákkal próbáljuk sterilizálni. Azért ne tegyük, mert mi soha sem ölhetünk.

Majd az Isten...

Molnár F. Árpád
30/919-6386 ; 76/320-450
6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b.

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-11-03. - Így harcoltunk az Emberiségért, mielőtt összeomlott a világrendszer - Babilonban, teljes titokban történtek
/Molnár F. Árpád tényfeltáró cikke/
Részlet: Ismételjük el [az Emberiség gondolkodását uraló Echelon-technológiákról]: csaknem mindenki (...) tud ezekről a médiában és a gazságszolgáltatásban, sőt, (...) nem is lehet magasabb beosztásra szert tenni úgy, hogy az illető ne lenne beavatott. Pontosan úgy, ahogyan ezt Gálfalvi Gallik Béla (...) az Echo tv betiltott műsorában elmondta.


 

2008-10-14. - HÍRHÁTTÉR TV: A Hatalom így is hívta őket: Az illegálisok - A beszervezettekről és a beszervezetteknek
/Molnár F. Árpád/
(Zene: Christopher Young és a Crystall)
Tartalom: E filmünk megjelenése előtti vélemények szerint is kinek hátborzongató, kinek csodálatos, de mindenképpen egyedülálló. A titkosszolgálatok napi, belső életébe, Babilon és az Echelon örvénylő, veszedelmes világába, a Kozmosz és a Háttérhatalom lelki egyesüléseinek titkaiba nyerhetnek bepillantást, Ésaiás Könyvének 28. Részével, gyakran azokhoz szólva, akiket így is neveztek: Az illegálisok. És a film közben csaknem végig szól a zene. (Film, 40 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

 

2008-09-11. - Irányított elme - Egy a Hírháttér számára - 4 hónappal ezelőtt - eljuttatott levélből hozzuk nyilvánosságra
/Küldő nem publikus/
Részlet: Rendkívül fejlett eszközei vannak a "Rendszernek" arra, hogy szükség esetén korlátok, határok, fajok, távolságok, magasságok és mélységek semmilyen akadályt ne jelentsenek részükre az emberi agy bármilyen beavatkozása terén. Az egész emberiséget alá lehet vetni ezzel a "gyilkos módszerrel" egy totális agy mosásnak, sőt....

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-11-08. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Kijelentések a borzalomról
/Molnár F. Árpád/
(Zenei aláfestés 7 zeneszerzőtől)
Tartalom: Elektromágneses gondolkodásszabályozás, az Emberiség teljes diktatúrája, Jelenések Könyve, bűn és bűnhődés. A film gerincét Molnár F. Árpád alig több, mint 24 óra alatt kapott álmai, a kapott kijelentések képezik, konkrétan Pesty Lászlóról, az Echelon-titkokat pártoló, az Emberiséget eladó globalista bűnözőről, aztán a világ illuminátus családjairól, amilyen a Bush-klán, valamint Kőrösi Imréről. Hallhatunk Hitlernek az USÁ-ba csempészett elmeprogramozó- és UFO-projectjeiről is. (Film, 32 perc)
(Megtekinthető és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
2008-11-10. -
"Az Egyesült Királyság Kormánya el fog taposni" - Rajna Mónika politikai üldözése
/Rajna Mónika/
Részlet: Az Egyesült Királyság Náci korrupt kormánya mindent megtett annak érdekében, hogy megöljön, eltakarítson, megsemmisítsen és megszerezze a tetves visszamaradott primitív országa ellen szóló bizonyítékokat. (...) Közölte, hogy minden publikálással a saját síromat ásom és majd az Egyesült Királyság Kormánya el fog taposni.

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu