Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek

 

   

A tragikus múlt és hordaléka

 

2008-09-20.
Bokor Imre (A Justitia Bizottság elnöke)

 


A képen prof. Bokor Imre, a Justitia Bizottság elnöke

 

KÉSZÜLT  SÓLYOM ILDIKÓ: ÖSSZETÖRT - SZÉTSZAKADT - ELILLANT..., A SÓLYOM TÁBORNOK-PER   UTÓÉLETE c. KÉTKÖTETES MŰVE  ALAPJÁN, A SZERZŐ ENGEDÉLYÉVEL.

 

BEVEZETÉS

(ELŐKÉSZÜLET)

1950. május 23-án, az országos honvédségi pártaktíva ülésén, Farkas Mihály honvédelmi miniszter nyilvánosságra hozta Sólyom László altábornagynak (vezérkari főnöknek ) és társainak a népi demokratikus rend ellen elkövetett mérhetetlen és sokrétű bűneit.

A pártaktíván résztvevők egységesen elítélték az érintett tábornokokat, többen hangot adtak érzelmeiknek, így például Maléter Pál ezredes szóvá tette, hogy Sólyom altábornagy a „fegyvernemek közti ellentétet szította és a munkáskádereket morzsolta” (Sic!), hogy öntudatukat fokozza(Sic!). Maléter szerint: „a katonai és politikai tudás fokozásával az éberség kardját rá kell nyomni a sárkány nyakára és akkor elpusztul” (Sic!).

Király Béla vezérőrnagy konstatálta, hogy : „a néphadsereg erősödött ennek a fasiszta csirkefogó bandának a leleplezésével”. Figyelmeztetett arra, hogy az éberség ne legyen kampányszerű, hanem olyan, mint ami megnyilvánult ezekkel a banditákkal szemben (Sic!). Megemlítette, hogy Sólyom még a tanfolyam vizsga szüneteit is felhasználta arra, hogy romboljon, mert nem megalapozott tudást akart, hanem felületességet és tudatlanságot.

Janza Károly vezérőrnagy azon sopánkodott, hogy ilyen „címeres gengszter mellé kapott beosztást”, mert már az első pillanatban felismerte, hogy nem egy egyszerű csirkefogóval van dolga, hanem egy gazemberrel, akit mélységesen megvet.

Bata István ezredes megemlítette, hogy Sólyom altábornagy egy időben sokszor megdicsérte, ezért gyanakodott rá, mert–, ha ez a „szemét dicséri, akkor bizonyára hibát követett el”.

És így folyt a pártaktíva, miközben senkinek sem tűnt fel (miért is tűnt volna?), hogy a „tábornok banda” tagjai ellen, egyetlenegy konkrét vádpont sem hangzott el...

A PÁRT JÓVÁHAGYÁSA

1950. május 25-én, a Politikai Bizottság ülésén, a 6. napirendi pontban foglalkoztak a hadsereg „magasrangú” (Sic!) tisztjeinek letartóztatásával. Az ülésen jelen volt: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Kádár János, Marosán György Donáth Ferenc, Vas Zoltán, Rónai Sándor, Vajda Imre és Friss István. Megbízták az ÁVH-t további teendők irányításával, a minisztertanácsot pedig Sólyom László lemondásának kérdésével.

Kádár János mint belügyminiszter (alárendeltségébe tartozott az ÁVH) hallgatott arról, hogy Sólyom László altábornagy már közel egy hete az ÁVH „vendége” az Andrássy út 60 egyik pincéjében, felesége pedig Kistarcsára kapott „beutalót” magánzárkába, két kiskorú gyermeküket pedig vidékre toloncolták, mert ők is mérhetetlen nagy veszélyt jelentettek a néphatalomra.
 

KIVÉGZÉSEK

1950. augusztus 19-én a halálraítélt Sólyom Lászlót, Beleznay Istvánt, Révay Kálmánt, Pórffy Györgyöt, Illy Gusztávot, Lőrincz Sándort és Merényi Gusztávot kivégezték.

A kivégzetteket a váci öreg-temető domboldalában, a temetőtől mintegy 20 méterre, a libalegelő árok szélénél, egymásra dobálva, koporsó és ruhanemű nélkül földelték el, a hozzátartozókat sem az ítéletről, sem annak végrehajtásáról nem értesítették.

Sólyom Lászlóné például, csak 1954 januárjában (!) kapott értesítést arról, hogy a férjét halálraítélték és az ítéletet végrehajtották, de a  férje sírhelyét sem közölték vele.   Kiss Károly, az elnöki tanács elnöke 1956 májusában  személyesen tájékoztatta Sólyomnét, hogy: "Az altábornagy bajtársék földi maradványai után már kutatnak,...keresik a helyet,...  de a helyzet rendkívül bonyolult, mert akik  végrehajtották... már szintén... nincsenek,  de mi a leghatározottabban folytatjuk a kiderítést (Sic!).
 

A HULLARABLÓK

 1950-ben Király Béla vezérőrnagy vezényelte le a katonai díszszemlét, mert Sólyom László altábornagy ellent mondott Farkas Mihálynak és nem volt hajlandó jelentést beadni a díszszemle megkezdésekor a szovjet katonai főtanácsadónak.

Ezért a vállalkozásáért Király Béla ezredest Farkas Mihály kinevezte tábornokká, majd - nem sokkal később – az irodájába invitálta, mandulával kínálta meg, és arra kérte, hogy ítélje el tábornoktársait a nyilvánosság előtt.

Király teljesítette Farkas kérését, és erről a „mandularopogtatós” munkamegbeszélésről  2000-ben azt nyilatkozta a Népszabadságnak, hogy: "nem is volt lelkiismeret furdalása  az esemény miatt..."(!)

    Akkor sem lehetett lelkiismeret furdalása, amikor beült a kivégzett Sólyom László megüresedett akadémia parancsnoki székébe, és amikor befeküdt a kivégzett Beleznay István Orbánhegyi út 18. sz. alatti lakásának az ágyába.

    Janza Károly vezérőrnagy Sólyom László altábornagy lakását kapta meg (a Sólyom család minden ottmaradt értékével együtt), bár az igazsághoz tartozik, hogy Bata István költözött oda először, de találván még jobbat, egy másik kivégzett ábornokét, Janzának adta át a lakást, bár a „hagyatékból” lecsípett egyet s mást...  Janza viszont kiegészíthette azt a Politikai Bizottságon elhangzott állítását, hogy megveti Sólyom altábornagyot, mert a lakás  birtokbavétele után, megvethette Sólyom altábornagy ágyát is!

 

AZ EMLÉKEZŐK

A farkasréti temetőben 2008. augusztus 19-én emlékeztek meg a kivégzett tábornokokról a HM szervezésében a meghívást elfogadott személyek. Szekeres Imre honvédelmi miniszter  ünnepi beszéde közben,  a megemlékezés negatív szenzációját a tolókocsiban "begördített" Király Béla vezérezredes képezte, aki tábornoki egyenruhában, brezsnyevi mennyiségű kitüntetéssel dekorálva, barnás-sárga cipőben és bordó  zokniban  hívta fel  magára a figyelmet, és  permanensen azzal foglalkozott, hogy hívják  hozzá az USA katonai attaséját, akivel halaszthatatlan sürgős dolga akadt, és nem várhatta meg az ünnepség végét.   

Vagyis: ott mutogatta magát a mártírok sírjánál a szélhámosok, a köpönyegforgatók és a hazugok királya, aki nem kis mértékben járult hozzá, hogy tábornoktársait a bitóra juttatták! Aki cserben hagyta katonáit Kőszegnél 1945-ben, Budapesten 1956-ban (mint Budapest kinevezett katonai parancsnoka) és nemzetőreit Nagykovácsinál, telekürtölve a világot, hogy ő volt a Nemzetőrség főparancsnoka, holott kinevezést sem kapott erre a posztra.

Mindhárom háborús helyzetben olyan vétséget követett el, amelyért főbelövést érdemelt volna! A történészek  és a médiák egy részének  köszönhető, hogy hazánkban és külföldön is sokan hisznek Király meséjének (hazugságainak), ezért van tengernyi kitüntetése, nehezen összeszámolható díszpolgári, díszdoktori, akadémiai oklevele és permanens meghívása minden nevezetes rendezvényre.

Király most (augusztus 19-én) azt is megmutatta, hogy nem csak hazug, áruló és szélhámos, hanem azt is, hogy a képmutatás, sőt a kegyeletgyalázás sem áll messze tőle.

GROTESZK  SLUSSZ POÉN

1954. szeptember 17-én perújítás  során, felmentés helyett újra  elítélték a  négy éve megölt tábornokokat, a post mortem ítéletet (titkosítva) 2034-ig zárolták!  

Sem a  Magyar Népköztársaság, sem a Magyar Köztársaság illetékes szervei és személyei nem hajtották (hajtatták) végre Sólyom László tábornok és családja valós rehabilitálását. A számos illetékesre jellemző hozzáállást jól tükrözi egyetlenegy példa, amelyet az igazság - egyik - legfőbb őre,  Molnár Erik igazságügyi miniszter  produkálta Sólyom Lászlóné meghallgatásakor, aki kérte a lakása visszaadását és a lakásában maradt ingóságok visszaszolgáltatását.

    -Elvtársnő, sajnos, abban a lakásban is azóta  más elvtársak élnek;

    -Elvtársnő, akik most benne laknak, azok az elvtársak  már megszokták és nem szívesen válnának meg tőle;

   -Elvtársnő, a dédnagyanjától örökölt  bútorok, a 12 ezres könyvtáruk, a nagybátyjától örökölt érem, bélyeg és grafikai gyüjtemények már nincsnek meg;

    -Elvtársnő, megszavaztunk önnek százezer forintot, amelyből berendezheti a lakását. (Sic!).

Özvegy Sólyom  Lászlóné  természetesen visszautasította az igazságügyi miniszter (megalázó,  megszégyenítő,  minden erkölcsi és  anyagi alapot nélkülöző)  ajánlatát, és kijelentette, hogy ezt nem rehabilitációnak, hanem  -extra dominium -  birtokon kívül helyezésnek nevezi.

A rendszerváltozást követően is  tovább él: a kádári "nem időszerű"  állásfoglalás! A hazug rendszer, hazug  miniszterelnöke és holdudvara (Gyurcsány, Kóka, Hiller, Kovács, Lendvai, Lamperth, Demszky, stb., stb.,)   mellett csak a  Király-féle hazugok érvényesülhetnek.  Eljutottunk oda, hogy a hazugság nem szégyen, minél nagyobbat hazudik valaki, annál nagyobb az elismertsége egy adott réteg részéről (lásd.: Gyurcsányt vagy Királyt). 

A munkanélküliek, a létminimum alatt és környékén élők, a bérből tengődők és a megnyirbált nyugdíjasok rovására  kapják  az uralmon lévő főguruk a maguk által  megállapított extra járandóságokat.  A kispénzűek tartják el azokat a rendőröket, akik képesek kilőni a szemüket, megrugdosni a földön fekvő embereket, megtaposni a nemzeti színű zászlót.

Vagyis: mindaddig várni kell mind a  kivégzett tábornokok,  mind pedig az '56-osok, a sortüzek és a megtorlás áldozatai, valamint a  hozzátartozók  valós rehabilitációjára, ameddig ez a kádári post garnitúra nem lesz kiseperve a hatalomból!

                                                                           Összeállította:

                                                                                        (Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                                                                                                  a Justitia Bizottság elnöke

 

 


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2008-08-19. - Elrejtett tömegmészárlások - A Legfőbb és Katonai Főügyészségnek, valamint más intézményeknek elküldött levél nyilvánosságra hozatala
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Most álljon itt teljes terjedelmében, amiről számos egyéb mellett kizárólag a Hírháttér képes és mer beszélni, mert az utóbbi esztendőkben e téren is a Kádár-rendszer hallgatásának és bűnpártolásának színvonalára zuhant vissza a jobb- és baloldali média egyaránt... (...) A Hírháttér vadászni kíván mindazokra, akik a megnyomorítottak és a politikai gyilkosságok áldozatai ellenségeiként pártfogásukat bármi módon kifejezni merészelik a pszichiátriákon Adolf Hitler óta a mai napig megnyomorított és lemészárolt ártatlan tömegek ellen, igen, az EMBERISÉG ELLENSÉGEIKÉNT.

 

2008-08-06. - A globalizáció gyökerei
/Keztyűs Sándor (Románia)/
Tartalom: A romániai Keztyűs Sándor történelmi tárgyú cikke Mózestől, majd a keresztyénségtől és Jézus Krisztustól a zsidóságot lezüllesztő vallási törvényekig bezárólag, Trianonon és a világháborúkon át egészen napjainkig.

 

 

 

2008-06-06. - HÍRHÁTTÉR TV: Elárult forradalmak, Cserben hagyott Föld - Kozenkay Jenő kémelhárító és Molnár F. Árpád
/Kozenkay Jenő - Molnár F. Árpád/
Tartalom: Az NDK összeomlásakor megrohanták a STASI-t, mégsem derült ki semmi lényeges. Kik álltak a háttérben, akik minden titkot elrejtettek? Honnan lesznek forradalmak, "rendszerváltozások", háborúk? (Film, 11 perc)

 

 

 

 
Előző cikk:
2008-09-19. -
HÍRHÁTTÉR RÁDIÓ:

Gazdagokról és gazdagoknak

/Christian Crown - Molnár F. Árpád/
(Zene: Claude Achille Debussy)

Tartalom: Új sorozatában a Hírháttér megismerteti Önöket Christian Crownnal, akivel érdekes, máskor különleges erkölcsi beszélgetéseket hallhatnak, messze nem nélkülözve a Jézus Krisztust, majd korunk eltitkolt valóságának, a Háttérhatalomnak az érintését. Első műsorunk közben végig szól Debussy varázslatos zenéje.
KLIKK az oldalra! (15 perc)
(Meghallgatható és letölthető!)

Lap teteje

Következő cikk:
A Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta!
2008-09-20. -
HÍRHÁTTÉR TV:
Akiknek a Sátán muzsikál - A magyarverők és -veretők mind ördögök
/Molnár F. Árpád/
Bevezető helyett: Ahol a HAARP-project koncertje valójában csak egyetlen hangszer a globális pusztítók közül. (Film, 11 perc)

   
 

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu